Informacje o ZDP PAN

PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie działa w szczególności na podstawie:


1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.).
2. Statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego uchwałą Zgromadzenia Ogólnego PAN nr 1 z dnia 19 marca 2015 r.
3. Decyzją Nr 16/99 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego p.n. „Zakład Działalności Pomocniczej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

4. Decyzją nr 40/10 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany nazwy jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
5. Decyzją nr 43/2010 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

Do zadań Zakładu należy w szczególności:


1. Zarządzanie powierzonymi przez Prezesa PAN nieruchomościami będącymi własnością Akademii, w tym również lokalami mieszkalnymi oraz wynajmowanie za odpłatnością lokali, do których Akademia posiada jakiekolwiek prawo rzeczowe.
2. Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zainteresowanych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk zwłaszcza zaś prowadzenie na zlecenie Akademii badań wstępnych, okresowych i kontrolnych jej pracowników, przeprowadzanie szkoleń z zakresu wiedzy o profilaktyce zdrowotnej oraz wizytacji stanowisk pracy co wynika z funkcji pracowni jako podstawowej jednostki służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.).
3. Udzielanie ambulatoryjnych (podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych) w siedzibie Zakładu dla pracowników PAN, zainteresowanych członków PAN oraz pracowników zainteresowanych jednostek organizacyjnych PAN, ich rodzin oraz emerytów, innych instytucji i osób fizycznych.
4. Świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania i usług turystyczno-hotelarskich, organizowanie konferencji, sympozjów i kursów szkoleniowych w Domach Pracy Twórczej Akademii, powierzonych w zarządzanie Zakładowi.
5. Odpłatne świadczenie innych usług na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz instytutów Akademii, innych instytucji i osób fizycznych.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.

 

Więcej w tej kategorii: Historia Pałacu Staszica »

Copyright by ZDP PAN © 2008 | dla Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie